Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English Thai

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

W.I.S.E. House International คือ เครือข่ายการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย - นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษา ใช้ชีวิตในต่างแดน และการทำงานด้านการศึกษา มีความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของ … “การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้สู่โลกกว้าง” หรือ “Worldwide Intellectual Studying & Edutaining” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ W.I.S.E. House International


W.I.S.E. House International ได้นำแนวคิดการเรียนรู้ในสไตล์ “Edutainment” คือ Educational + Entertainment ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้ผ่านการละเล่น เป็นบทเรียนเสริม ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเพลิดเพลิน สนใจในบทเรียนมากกว่าการเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียน ในแง่การใช้งานได้อย่างแท้จริง


จากแนวความคิดดังกล่าว นำมาผนวกกับการจัดโครงการฝึกภาษาในต่างประเทศ ที่จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และฝึกฝนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะทักษะการฟัง และพูด ด้วยประสบการณ์ตรงจากการพูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ ท่องเที่ยว ดำเนินชีวิตประจำวัน และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ของประเทศเจ้าภาพ ทั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกล้า มั่นใจ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ว่าเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว เรียนแล้ว สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน